Söka bygglov för hus – så går det till

Har du bestämt dig för att bygga villa eller fritidshus? Då gäller det att få ett godkänt bygglov så snart som möjligt. Vi på Mellby Hus hjälper våra kunder med bygglovshandlingar och delar här med oss av våra bästa tips för ett snabbt och smidigt bygglov.

När du ska bygga villa eller fritidshus ska du alltid börja med att kontrollera vad kommunens detaljplan säger. Vilka begränsningar och regler finns för tomten? Här regleras ofta maximal yta som får bebyggas, byggnadshöjd och totalhöjd men i vissa kommuner finns platser där även materialval är reglerat. Exempel på det senare kan vara att du måste använda en viss takbeklädnad, paneltyp eller färg på byggnaden. 

Utanför detaljplanerat område

Många tror att det bara är att bygga om tomten ligger utanför detaljplanerat område men så är inte fallet. För ett hus behöver du nästan alltid söka bygglov. Ett hus av Attefallsstorlek eller en friggebod får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov på en tomt utanför detaljplanerat område. Kontrollera med din kommun vad som gäller för just din tomt.

Granngodkännande

Bygger du minst 4,5 meter från tomtgräns krävs inget granngodkännande, vilket kan förenkla processen. Skulle du behöva bygga ditt hus närmare tomtgränsen än så krävs granngodkännande. Det ombesörjer kommunen. Se till att förbereda din berörda granne innan kommunen skickar granngodkännandet. Ta gärna med dig en ritning över huset och en situationsplan som visar placeringen. Då kan ni diskutera eventuella frågor som grannen kan tänkas ha och reda ut detta innan blanketten kommer från kommunen.

När du vet vilka regler som gäller kan du börja utforma ditt hus. Vi hjälper dig gärna med detta.

Ta ett personligt möte

När du har tagit fram ett hus som du vill bygga är det dags att söka bygglov. Vi vill tipsa om att de flesta kommuner har ”öppet hus” på bygglovsavdelningen en dag i veckan, se öppettider på din kommuns hemsida. Det kan vara en god idé att träffa en bygglovshandläggare och visa ditt projekt och prata igenom det. Då får du en bättre kontakt från start vilket i många fall har haft en positiv påverkan i slutänden. 

Lämna in ansökan om bygglov

Bygglovsansökan ska skickas till byggnadsnämnden i din kommun. På din kommuns webbplats finns kontaktuppgifter och information om bygglovsansökan. Vissa kommuner har även en digital tjänst för att skicka in bygglovshandlingar. Ska du riva en befintlig byggnad på din tomt så ansöker du om rivningslov i samband med bygglovsansökan.

Lämna rätt uppgifter

Olika kommuner ställer olika krav på vad ett bygglov skall innehålla. Saknas upplysningar som din kommun kräver kommer de att begära kompletteringar och då drar det lätt ut på tiden. Därför är vårt råd att kolla med din kommun vilka krav de har och se till att få med allt från början. I bygglovet ska du ha med bland annat bygglovsritningar, situationsplan, bygglovsansökan, teknisk beskrivning och kontrollplan. Du ska också ange den av dig utsedda kontrollansvarige. Köper du ett hus av Mellby Hus tar vi fram bygglovshandlingar åt dig. 

Extra krav från kommunen

Ofta händer det som vi tidigare nämnt att bygglovshandläggaren begär in kompletteringar. Det har de rätt att göra till en viss gräns. En bygglovshandläggare har inte rätt att ställa särkrav utöver de regler som finns i BBR (Boverkets Byggregler). Om du känner dig tveksam till att uppgifterna som begärs in är relevanta eller nödvändiga  kan du alltid be dem redovisa den lagtext som de baserar sina krav på. Kan de inte redovisa gäller alltså inte kravet.

Handläggningstid och giltighetstid för bygglov

Handläggningstiden för ett bygglov får inte vara mer än tio veckor.  Kommunen kan begära ytterligare 10 veckor på grund av handläggning eller utredning. Tiden räknas från det att alla handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut har kommit in till kommunens byggnadsnämnd.

Ett bygglov är giltigt i fem år, men arbetet måste påbörjas inom två år. Har detta inte skett måste du ansöka om nytt bygglov och betala ny bygglovsavgift. Samma sak kan hända om du inte slutför arbetet inom fem år.

Läs mer om bygglov och handläggningstid i PBL 9 kap §27.

Avslag inte alltid spiken i kistan

Tyvärr händer det att bygglovsansökningar som håller sig inom de regler som anges i detaljplanen ändå avslås. Det kan handla om att bygglovshandläggaren inte tycker att byggnaden passar in eller att handläggaren tolkar reglerna annorlunda. Det behöver inte alltid betyda slutet för ditt husprojekt. En enskild bygglovshandläggare har inte rätt att säga nej till ditt projekt. Bygglovet måste i så fall avslås i byggnadsnämnden som är det beslutsfattande organet. Bygglovshandläggaren kan däremot meddela sin syn på om det finns en möjlighet till att få bygglovet. Du kan alltid gå vidare och få ett nämndbeslut. Det är inte ovanligt att nämndens beslut skiljer sig från den enskilde bygglovshandläggarens utlåtande. Skulle du ändå få ett avslag kan du alltid överklaga till Länsstyrelsen om du känner att motiveringen är felaktig eller vill få den prövad.

Vi hjälper även våra kunder med att se hur vi kan ändra utformningen på en byggnad för att få bygglovet beviljat. 

Tekniskt samråd och startbesked

När du fått ditt bygglov är det fortfarande inte bara att börja bygga. Oftast kräver kommunen att man först har ett tekniskt samråd. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet skall du som byggherre lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. Din kommun hjälper dig med vilka handlingar som behövs.

Först efter det tekniska samrådet får du ett startbesked och kan påbörja byggnationen. Förutsättningarna för att få ett startbesked diskuteras normalt i samband med det tekniska samrådet. Startbeskedet innebär att kommunen godkänner att byggnationen får påbörjas. 

Läs mer om tekniskt samråd och startbesked.

En stark partner

Oftast går allt bra med bygglovsprocessen och de flesta kommuner är väldigt hjälpsamma. Men skulle du ha otur så finns vi alltid där för våra kunder. Med vår erfarenhet och vana av bygglovshandläggning försöker vi alltid hjälpa dig genom processen och ge dig råd om det blir svårt.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om våra hus och vad vi kan erbjuda dig. 

BygglovPlanering